3:26 pm - Saturday August 24, 2019

Điều khoản website

CAM KẾT GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ SHINYGNOMES

Website Shinygnomes bao gồm nhiều trang web được thực hiện bởi Shinygnomes.

Thông tin trên Website Shinygnomes được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn đồng ý với mọi điều khoản ở đây. Việc bạn truy cập website của Shinygnomes thể hiện sự chấp nhận của bạn với những điều khoản đó.

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT NÀY

Shinygnomes có quyền thay đổi những điều khoản liên quan đến những gì Shinygnomes được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những chi phí liên quan đến việc sử dụng của website Shinygnomes .

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỨ BA

Website Shinygnomes có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác (“Các Trang Liên Kết”). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Shinygnomes và Shinygnomes không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm cả giới hạn của bất cứ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Shinygnomes không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang Liên Kết nào. Shinygnomes đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Shinygnomes về những trang của bất cứ tổ chức nào với những hoạt động của nó.

KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM

Như là một điều kiện của việc sử dụng của bạn đối với việc truy cập trang web Shinygnomes, bạn bảo đảm với Shinygnomes rằng bạn sẽ không sử dụng trang web Shinygnomes cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang web Shinygnomes bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của Shinygnomes hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với Shinygnomes. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích bởi Shinygnomes dưới mọi hình thức.